Jutjats de Terrassa

Mina sol.licita mediació amb l’Ajuntament de Terrassa

Mina, Aigües de Terrassa sol.licita a l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Terrassa una mediació entre aquesta societat i L’Ajuntament de la ciutat

La decisió aprovada inicialment per l’Ajuntament de Terrassa de gestionar directament el servei d’abastament d’aigua mitjançant una entitat pública empresarial local de nova creació, sense cercar cap tipus d’acord amb la companyia que des de l’any 1842 venia prestant el servei d’abastament d’aigua a la ciutat, provoca un litigi jurídic que pot afectar negativament a l’interès públic, als interessos de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, als drets dels seus treballadors/es, als interessos del sector empresarial, comercial i, en definitiva, als ciutadans i ciutadanes de Terrassa. En aquest context cal destacar que les decisions de l’Ajuntament de Terrassa han estat qüestionades per especialistes de primer nivell dels àmbits jurídic, econòmic i de comptabilitat pública, els dictàmens dels quals han estat presentats per Mina davant l’Ajuntament de Terrassa. A la vista de l’anterior, genera preocupació que la nova forma de gestionar directament el servei pogués ser no ajustada a dret, amb les incerteses que això podria comportar per a la garantia d’un servei essencial.

Atès el paper institucional que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats ha prestat i presta en l’efectiva resolució dels problemes que afecten el conjunt del municipi de Terrassa, Mina, Aigües de Terrassa ha procedit a sol·licitar per escrit a aquest Col·legi que impulsi una mediació entre l’Ajuntament de la ciutat i Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, amb els següents objectius:

– Crear una atmosfera que permeti a les parts aclarir i, en el seu cas, acordar les qüestions objecte de controvèrsia i, en concret, la titularitat dels béns i drets litigiosos entre les parts, la reversió dels quals fou resolta unilateralment per l’Ajuntament a favor seu.

– Necessitat de tramitar el procediment específic, establert per la normativa, per a la implantació d’un monopoli públic.

– Necessitat que les entitats representatives dels usuaris de la ciutat de Terrassa -en especial dels usuaris industrials i comercials- que en el seu dia van ser excloses de la comissió d’estudi creada per a l’aprovació de la Memòria sobre la forma de gestió més sostenible i eficient, puguin ser incloses en aquesta comissió.

– Facilitar una entesa entre les parts, dins el marc legal vigent i escoltant als representants polítics i dels diferents sectors i entitats implicades, per determinar quina és la forma de prestació del servei de subministrament d’aigua que garanteixi una major satisfacció a tots els interessos presents i que doni solució equilibrada a les qüestions que planteja el cas de Terrassa.

Des del convenciment que qualsevol solució a la controvèrsia ha de ser necessàriament consensuada, garantint els drets i interessos de totes les parts i de la ciutadania, Mina, Aigües de Terrassa espera que aquesta sol·licitud de mediació condueixi a un escenari d’acord just i equilibrat entre les parts.

Quedem com sempre, a la teva disposició per a qualsevol consulta o aclariment del contingut d’aquesta comunicat de premsa.

Author: Fundació MIna Aigües de Terrassa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.